Okulistyka weterynaryjna

Certyfikat badania chorób dziedzicznych oczu psów. Mikrochirurgia. Operacje zaćmy

Przyjazna Przychodnia weterynaryjna

Weterynarz Kraków - Dębniki, Ruczaj.

Wieloletnie doświadczenie internistyczne i chirurgiczne

EKG, USG, RTG, Endoskopia

News

Okulistyka na kongresie PSLWMZ

Za nami niezwykle udana sesja wyk?adowa na najwi?kszym w Polsce kongresie weterynaryjnym. Sala p?ka?a w szwach. Doktor Stefanowicz wyg?osi? wyk?ad o post?powaniu chirurgicznym w przypadkach jaskry. Z dum? informujemy równie?, ?e doktor Pawe? Stefanowicz zosta? wybrany wiceprzewodnicz?cym sekcji okulistycznej  Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Ma?ych Zwierzat. 

USG DOPPLER, Monitoring ci??y u psa i kota.

              USG ci??y u suk mo?na przeprowadzi? ju? od 21 dnia po pokryciu, jednak optymalnym terminem na wykonanie pierwszego badania sonograficznego jest 25, 26 dzie?. W tym dniu widoczna jest po raz pierwszy czynno?? skurczowa serca p?odu, która jest w przybli?eniu dwa razy wi?ksza ni? u matki. Dzi?ki diagnostyce ultrasonograficznej mo?emy bezpiecznie monitorowa? rozwój ci??y na ka?dym jej etapie. Nie jeste?my w stanie natomiast okre?li? liczebno?ci miotu. W tym przypadku bardzo pomocne jest badanie radiologiczne, które mo?emy wykorzysta? ju? od 45 dnia ci??y.

Laser operacyjny CO2

https://www.youtube.com/watch?v=sVudejqAtZI&;feature=youtu.be

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e Przychodnia Weterynaryjna Retina Paw?a Stefanowicza jest wyposa?ona w nowoczesny laser operacyjny CO2 umo?liwiaj?cy bezkrwawe i precyzyjne wykonanie wielu specjalistycznych procedur chirurgicznych. Zamieszczony powy?ej film pokazuje jedn? z operacji wykonanych u nas przy u?yciu lasera CO2.  

Serdecznie dzi?kujemy za maile i wysokie oceny w internecie. Niezmiennie staramy si? zas?u?y? na wystawiane przez Was opinie, takie jak: "dobry weterynarz", czy "najlepszy weterynarz w Krakowie". 

Badania okulistyczne - Mi?dzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Kraków 2015

 

Jak co roku zapraszamy Pa?stwa podopiecznych na badania okulistyczne pod k?tem chorób dziedzicznych, których wynik potwierdzany b?dzie certfikatem. Badania b?d? si? odbywa? podczas Wystawy Psów Rasowych w Krakowie w dniach 20 - 21.06.2015

Zapraszamy.